Menu Zamknij

Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest RCGranit Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Sokołowskiej 24ABC, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000522660, posiadająca NIP: 7322172791 oraz REGON 101715301 (dalej jako „Administrator”).

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

I. KORESPONDENCJA, KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kierowania do nas korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną –  dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku ze świadczonymi usługami. 

W przypadku kontaktu telefonicznego dane osobowe zbierane podczas tej rozmowy przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu udzielenia Państwu informacji lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy jak np. umówienie spotkania lub wizyty. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na udzieleniu potencjalnym klientom/klientom informacji.

II. SPOTKANIA SUŻBOWE/BIZNESOWE

W związku z prowadzoną przez nasz działalność gospodarczą zbieramy dane osobowe również podczas spotkań biznesowych, wizyt służbowych, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i/lub służbowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest utrzymanie kontaktów biznesowych i/lub służbowych. 

III. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

W razie przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy.

IV. REKRUTACJA

Przetwarzamy także dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy. Podstawą przetwarzania danych w tym celu  jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO. W razie przetwarzania danych osobowych w tym celu przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w terminie 5 dni od daty otrzymania oferty pracy.

Przetwarzamy jedynie dane osobowe niezbędne dla osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane. 

We wskazanych powyżej celach przetwarzamy wyłącznie dane osobowe zwykłe. 

Przetwarzane przez nas dane osobowe pozyskujemy bądź bezpośrednio od osób, których dane dotyczą bądź z powszechnie dostępnych źródeł tj. z sieci Internet.

Dane osobowe przez nas przetwarzane mogą być ujawniane, na nasze wyraźne polecenie i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują względem nas następujące prawa:

a) prawo dostępu danych osobowych

b) prawo do sprostowania danych

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do  usunięcia danych

e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym w celu prowadzenia korespondencji oraz załatwienia sprawy

g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć zgodę, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

Nadto, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy podanie danych może być wymagane ze względu na obowiązek podatkowy. Odmowa podania danych może uniemożliwić nam prowadzenie korespondencji, załatwienie sprawy, podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy jak np. umówienie terminu spotkania lub wizyty, utrzymanie kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcie i/lub wykonanie umowy. 

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych skontaktuj się z nami:

• Poprzez kontakt mailowy na adres: biuro@zib.pl

• Osobiście lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.